Friday, January 23, 2009

ജൂലായ്‌ ഇരുപത്തൊന്ന്മ

ര്‍ത്യന്‍ ഭൂമിയെ വിട്ടുകൊണ്ടു മുയരേ-ച്ചെല്ലുന്നു ഗോളങ്ങളില്
‍പാര്‍ത്തട്ടിന്നുപകര്‍ന്നിടുന്നവിമലാ-ശ്ശീതാംശുവിന്നാഥനില്‍.
എത്തപ്പെട്ടൊരുനാള്‍തികഞ്ഞു പലതായ്‌-പ്പോയീദിനം ഇന്നഹോ!
പത്തും രണ്ടുകലര്‍ന്നവത്സരമിതി-ന്നാനന്ദ രോമാഞ്ചിതം (1)
ആംസ്റ്റ്രോങ്ങാല്‍ പാദമൂന്നിട്ടൊരുവിധമവിടംമാനവസ്പര്‍ശമേല്‍ക്കാന്
‍ശാസ്ത്രത്താലേ ഭവിച്ചോരസുലഭനിമിഷംനിത്യമായ്ത്തീര്‍ന്നസത്യം.
നിസ്തര്‍ക്കംഭാവിമര്‍ത്യന്‍ ഉപരിയുയരത്ത-ത്തന്തമില്ലാഖഗോള
പ്രസ്ഥാനം ചെന്നു ചേരും പ്രകൃതിയില്‍ വിജയോ-ന്മത്തനാം മാനവേന്ദ്രന്‍. (2)
[പൂതാടി ഗവ:യു പി സ്കൂള്‍ ഭാഭാ സയന്‍സ്‌ ക്ലബ്‌ ഉല്‍ഘാടനത്തിന്നു എഴുതിയത്‌.]

ഭാഭക്കൊരനുസ്മരണം

ഏറെ ഭീതിയുണര്‍ത്തിലോകജനതയ്ക്കെന്നും വിപത്താക്കിയോ-
രാറ്റംശക്തി മനുഷ്യഭാവിയെഗുണപ്പെട്ടുള്ളതാക്കാന്‍ വരേ,
മുറ്റുംജീവിതമേതൊരാള്‍ ചിലവഴിച്ചീശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളേ-
ചെറ്റും നേര്‍വഴിയാക്കിവാനിലമരും, ഭാഭേ! നമിക്കുന്നിതാ!
ആരിന്‍ ഭാരതതന്ത്രമിന്നുലകിനാല്‍ വാഴ്തപ്പെടുന്നില്ലയോ
ആരാലാണവികം ധരക്കു ഗുണമായ്ത്തീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുള്ളതും
ആരാഭാഭയെ മാര്‍ഗമാണ്ടു വളരാന്‍ കൂടുന്നൊരീഭാവിതന്‍-
പൗരന്മാരുനമിച്ചിടുന്നു വളരും ശാസ്ത്രജ്ഞരായ്ത്തീരുവാന്‍.
(പൂതാടി ഗവ.യു. പി സ്കൂള്‍ ഭാഭാ സയിന്‍സ്‌ ക്ലുബിനുവേണ്ടി എഴുതിയതു.)

അമ്പിളി

കുട്ടി:-
അമ്പിളിമാമനങ്ങാകാശവീഥിയില്‍
നീന്തിക്കളിക്കുന്നതെന്തു ഭംഗി.
എന്തൊരാഹ്ലാദമാണിപ്പോള്‍പരക്കുന്ന-
ചന്തമിയന്ന നിലാവു കാണ്മാന്‍!
മേഘങ്ങള്‍ വന്നിട്ടു തൊട്ടുതലോടുന്ന-
വീഥിയില്‍ വഞ്ചിപോല്‍സഞ്ചരിക്കാന്‍.
എങ്ങിനെ ഞാനിനി യെത്തിടുമമ്പിളി-
മാമന്റെ ചാരത്താ വള്ളമാകാന്‍.
അമ്മ:-
എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണു നീചൊല്ലിയ-
തന്തമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയല്ലേ!
ഈലോകശില്‍പിയാംദൈവത്തിന്‍ കണ്ണുക-
ളല്ലയോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെന്നും,
നമ്മുടെപുണ്യപുരാണങ്ങള്‍ ചൊല്ലുന്നൂ,
തെറ്റെന്യേ നീയവ ശ്രദ്ധിക്കേണം.
അച്ഛന്‍:-
നിങ്ങളിരുവരും ചൊല്ലിയ വാക്കുകള്‍
സത്യമായീടാമെന്നാകിലു മീ-
ശാസ്ത്രത്തിന്‍ സത്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഭാവിയില്‍,
ലോകത്തില്‍നമ്മള്‍ക്കു യോജിച്ചീടു.
കത്തി ജ്വലിക്കുമാ സൂര്യനക്ഷത്രത്തിന്‍-
ചുറ്റും കറങ്ങുന്നഭൂമിയല്ലോ!
ഭൂമിയേചുറ്റുമാഗോളമാം ചന്ദ്രനില്‍
സൂര്യപ്രകാശത്താല്‍ വെട്ടം കാണ്മൂ.
മര്‍ത്ത്യന്റെ പാദങ്ങള്‍ ചന്ദ്രനില്‍പ്പോലുമാ-
യൂന്നിയ കാലത്തിന്‍ വിശ്വാസങ്ങള്‍.
മാറ്റിയെഴുതുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ നിങ്ങളും,
മാറ്റുക! വേഗത്തില്‍ തെറ്റുകളേ!

പ്രാര്‍ഥന

ഈമനോഹരവിശ്വശാന്തിയില്‍-
മുഖ്യമായൊരുസേവനം.
എത്രശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഗണ്യമായൊരു,
പങ്കുനല്‍കിയ സേവനം.
എന്നുമീമണ്ണില്‍ മാത്രമല്ലല്ലീ-
വിണ്ണിലും തൂമയേകുന്നൂ.
ഏതുവസ്തുവില്‍പ്പോലുമേശുന്ന-
ശാസ്ത്രമേ!വെല്‍ക നാള്‍ക്കുനാള്‍!

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച

ആദ്യമനുഷ്യന്‍ തൊട്ടീ പ്പുതുതാകും കാലംവരേ
മര്‍ത്യനുടെവിജ്ഞാനത്തിന്‍ വളര്‍ച്ചയെല്ലാം.
നവം നവവിജ്ഞാനമാം ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വളര്‍ത്തുന്ന-
തതിശയമനോഹര പ്രതിഭാസങ്ങള്‍.
എത്രയെത്ര?നൂതനമാ മാകസ്മികസംഭവങ്ങള്‍
പുത്തനാകും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചമേകി.
മര്‍ത്യലോകംസഞ്ചരിച്ച പാതതോറും പ്രകാശിച്ച-
കൈവിളക്കു ജ്വലിക്കുന്നൂ,നമുക്കുപിന്നില്‍
എത്രയെത്ര കൈത്തിരികളിനിയുമീയാത്രക്കായി-
കൊളുത്തുവാന്‍ ബാക്കിയായി മുന്നില്‍ വാഴുന്നൂ?
നാം പിറന്നമണ്ണും വിട്ടു വിണ്ണീലേക്കും ബാഹ്യാകാശ-
രംഗത്തേക്കും യാത്രചെയ്തിട്ടെവിടെയെത്തീ?
ഭൂമിതന്റെയുപഗ്രഹ മെന്നുചൊല്ലുമമ്പിളിയും,
കീഴടക്കി ശുക്ര-ചൊവ്വഗൃഹങ്ങളിലും.
തങ്ങളുടെവൈജയന്തി പാറ്റുവാനായഹോരാത്രം-
തീന്നീടാത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്‍ മനുജദാഹം.
കായ്കനികള്‍ ഗുഹാമുഖം കൈമുതലായ്തുടങ്ങിയ-
മാനവന്റെ സ്ഥിതിയെത്ര വളര്‍ച്ചനേടി?
അന്നവന്റെ സ്വപ്നത്തിലും കാണുവാനായ്കഴിയാത്ത-
മാനവന്റെ ശക്തിക്കെല്ലാം നിദാനമെന്തോ?
നമ്മള്‍നല്‍കും പേരാകുന്നൂ,ശാസ്ത്രമെന്നും സയിന്‍സെന്നും,
തിന്മപൂണ്ടു നശിക്കാതെയുയന്നിടട്ടേ!